Kategorie

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Online oční optika

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ceskaoptika.cz.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (dodavatel) a Kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

Prodávající: Maja Bohemia, s.r.o. IČ 27 10 52 37

Kontaktní poštovní adresa: Komunardů 27, Praha 7, PSČ 170 00

Kontaktní e-mail : info@ceskaoptika.cz (na dotazy odpovídáme do jednoho pracovního dne).

GSM telefon.: +420 602 176 630 (volejte prosím 11 00 - 17 00).

Číslo účtu: 51-933870227/0100 vedený u KB a.s.


O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží především pro účely identifikace při on line nákupu ve firmě Maja Bohemia, s.r.o. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně jednou týdně. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese info@ceskaoptika.cz nebo na uvedené pevné adrese.


Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí objednávka.

Maja Bohemia, s.r.o. (dále jen“Prodávající“) se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným v České republice.

Přestože byla tato webová stránka zhotovena s řádnou péčí, je možné, že se skutečné barvy mohou lehce odlišovat od barev na ilustračních fotografiích a to díky odlišnosti kvality monitorů, jež budou Kupující pro náhled používat.

Uzavřením kupní smlouvy (Objednávky) Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit


Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího s objednávkou Kupujícího). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde. K potvrzení objednávky dochází elektronicky.

V závislosti na volbě platby Kupujícího za zboží, je Kupujícímu buď obratem zaslána proforma faktura s číslem účtu, na nějž je třeba převést kupní cenu za zboží (v případě platby převodem na účet), či je Kupujícímu faktura dodána spolu se zbožím, je-li zasláno poštou na dobírku (do výše 2.000). Platbu lze realizovat i osobně přímo v některé z kamenných prodejen.

Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Cena a platba

Ceny uvedené v katalogu zboží jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání na účet Prodávajícího nebo po předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby či prodejny oproti řádnému potvrzení. Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Cena uvedená v katalogu zboží zahrnuje balné ve výši 50,-Kč, nezahrnuje však poštovné.

Poštovné činí 100,- Kč, V případě vyzvednutí v některé z kamenných prodejen se účtuje poplatek pouze 50 Kč.


U brýlových obrub cena obsahuje i poplatek za individuální zábrus brýlových čoček ve výši 500Kč, při nákupu brýlových obrub bez zábrusu brýlových čoček nemá zákazník nárok na slevu z ceny ve výši poplatku za zábrus.

Prodávající si vyhrazuje právo zaslat Kupujícímu objednané zboží až po uhrazení kupní ceny.


Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet dnem potvrzení objednávky Prodávajícím. Obvyklá dodací lhůta dioptrických brýlí je 10 dní. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do 10 dní od obdržení objednávky, oznámí toto Prodávající Kupujícímu a zároveň jej bude informovat o předběžném termínu dodání. U hotových výrobků je obvyklá doba dodání 3 dny pokud není uvedeno jinak.


Doprava a cena za dopravu

Doprava zboží je realizována službou České pošty a to zasláním buď na dobírku, či běžným způsobem.

Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných, se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.


Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která činí u běžného zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží.
U některých výrobků je určena expirační dobou.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu k reklamaci je nutné přiložit fakturu a podrobný popis vady.

Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží, jedná-li se o vadu odstranitelnou a to opravou zboží, či jeho výměnou za stejný výrobek dle parametrů, jež stanovil Kupující ve své objednávce. Není- li tento postup možný, může Kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny, či od smlouvy odstoupit. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně Prodávající. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má Kupující právo na výměnu věci či má právo od smlouvy odstoupit.

O reklamaci bude rozhodnuto a vada zboží odstraněna nejpozději do 30 dní od uplatnění reklamace Kupujícím.


V případě reklamace postupujte dle popisu níže:

Zašlete výrobek na adresu viz výše (kontaktní poštovní adresa).
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Po obdržení zboží , Prodávající zašle reklamační protokol.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které na Kupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.


Odstoupení od smlouvy

Kupující má ze zákona u hotových výrobků právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy, Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V této lhůtě musí Kupující doručit Prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

V případě tohoto rozhodnutí nás o tom, prosíme, písemně nebo e-mailem informujte a dodržte následující:

Vrácené zboží musí být kompletní.

Zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno (otevření obalu apod.). Pokud spotřebitel poruší originální obal u dodaného výrobku, u něhož nelze předpokládat, že by jej bylo možno následkem toho z hygienických či bezpečnostních důvodů ještě použít, není možné takové zboží dodavateli vrátit.

Doložte, prosím, námi vystavený prodejní doklad, jeho kopií nebo číslo objednávky.

Uveďte své číslo bankovního účtu, refundace a náhrady nelze poskytnou v hotovostní formě.

Kupující ze zákona nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání.


Závěrečná ustanovení

Prodávající není odpovědný za správnost dioptrických údajů a dalších informací udaných Kupujícím při objednání zboží. Prodávající neodpovídá za drobné odchylky v barvách zboží, nejedná-li se však o odchylku markantní.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2011 do odvolání.

Informace pro Kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.